YEK’ INHLANHLA YOKWAZANA – JOYOUS 18 LYRICS By Choir

Yek’ inhlanhla yokwazana

[What a privilege to know] 
Nokukholwa, kholwa kuy’ uJesu
[And have faith in Jesus]
Siyazingelwa kodwa asidelwa
[We are targets but they can’t kill us]
Siwiswa phansi kodwa asibhujiswa
[They brought us down but we shall not die]
Sithwele njalo njalo emzimbeni wethu
[We always carry in our bodies]
Ukufa, kufa kukaJesu
[Jesus’ death]
Jesu (Yebo) ukufa kukaJesu
(Chorus)
Asingabheki okubonwayo
[Let’s not focus on material things]
Kodwa sibheke okungabonwayo
[But focus on the spiritual things]
Okubonwayo okwesikhashana
[Material things are temporary]
Kodw’ okungabonwa kungoba phakade
[But spiritual things lasts forever]
‘Kade (bona) kungoba phakade
(Chorus)
Thina sizelwe ngokukaKristu
[We are born in Christ]
Siyizidalwa, ‘dalwa ezisha
[We are the new creatures]
Okwakudala sekudlulile
[Old things have passed on]
Hmmm bhekani sekuvela okusha
[Look, new things are showing]
Kodwa (Se) sekuvela okusha
Bheka sekuvel’ igolide
[Look, gold is also showing]
(Chorus)
Singamanxusa kakristu
[We commit ourselves to Christ]
Ngathi uThix’ uyanxusa
[To us God is committed as well]
Siyanxusa, vuyiselani naye
[We are committed, let’s rejoice with Him]
Yek’ inhlanhla yokwazana nomhlobo wami
[What a privilege to know my friend] 
Usithandile, usithengile
[We are loved, we are bought]
Wayehlatshwa njengemvana
[He was slaughtered like a lamb] 
Azangenz’ owakh’ umntwana
[May He make me His own son]
Yek’ inhlanhla yokwazana nomhlobo wami
ALSO SEE  'TIS SO SWEET - JOYOUS 18 LYRICS By JC Choir

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request