Zundithwale (Carry Me) Lyrics by Bethucile Mcinga

(Sung in Xhosa – A Hymn)Zundithwale nakaloku (Carry me always)Ngezo ngalo zobubele (With thine hands full of kindness) x2Sendiziphosa kuwe (I submit myself to You)Nkosi Yesu zundithabathe (Lord Jesus take me) x2Izixhobo zam ziwile (All my weapoons)Zithathiwe nguSathane (Are possesed by Satan) x2Xandiyekelelwa Nguwe (If You let me go)Ndophalala Read On

Bawo, Thixo Somandla (Father, God Almighty) Lyrics By Cape Town Youth Choir

(Sung in Xhosa)Bawo, Thixo Somandla, (Father, God Almighty)Buyinton’ ubugwenxa bam? (What are our sins)Azi senzen’ ebusweni beNkosi, (What have we wronged you, Lord)Bawo, Thixo Somandla? (Father, God Almighty)Azi senzeni na? (What have we done?) x2Azi senzeni Nkosi yam, (What have we done, My Lord?)Sigqibana nje! (That we kill each other Read On

error: